اين ماهي موميايي شده که در موزه صدف نگهداري مي شود و جزء عجايب دريايي است در سال 1349 توسط محمد فرهاد رحيمي از فرانسه خريداري و در سال 1378 به موزه آستان قدس رضوي اهداء شده است. اين ماهي از خانواده ماهيان سيراتيده از گونه پديکولاتي مي باشد که در عمق آبها زندگي مي کنند. جنس مونث آن داراي بدن کشيده و فشرده و دهان تقريبا عمودي با دندانهاي متوسط ريزاندام و کوچک به طول 16سانتيمتر است. وي خاطر نشان کرد: ماهي شيطان دريا کيفيت غذايي و تجاري ندارد و تقريبا در بيشتر مناطق اقيانوس هاي آرام، هند و درياهاي جنوبي پيدا مي شود. قابل ذکر است، موزه آستان قدس رضوي با 1285 قطعه صدف و حلزون از انواع نادر و زيبا از درياهاي سراسر جهان بسيار مورد توجه علاقه مندان به آثار موزه اي قرار دارد.